Verset du jour

Verset du jour

Bí ɔ̀nyà ŋa wà bú ŋɛ́, tsí wà tsoró bá ŋɛ́, tsí wà wíìnyɛ̀-íbàɖí ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kpó nára-ŋɛ́, tsí wà tsòɖòbò má ŋɛ́, àtsùgbée kíbí è wà tɛ̀ náànyì-mi ɛ́, è wɛ éwo-ire. Nóòtítɔ́ ɛ́, ayè kó wà tɛ́ ŋɛ́ gìɖì héŋú. Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, Ɔ̀ɖáyé nákó wáa fú ŋɛ́ nɔ́ɔ̀yà lákṹ-kã̀ nɔ́ɔ̀rɔ̃. Ó ɖi, bɛ́ɛ̀ ké ní à tsoró bá agbáfɔ̀-Ɔ̀ɖáyé fɔ̀ ŋa gbo dzɔ̀ɔ́ dzɔ̀ɔ́ ɛ́.

Matthieu 5.11