ƉÁNGÁ Afɔ̃fèrè

Àyídzá

È gbɔ́ àyídzá-Balíŋɛ-kã̀ yèé kɔ́ ifɛ̀ tã́, tsí kã Ìwé-Ɔ̀ɖáyé Ìmɔ̀lɛ̀-Ìkã́ã̀nyì, tsí gba Yèésù gbɔ́ ɛ́

À náa kpè mí ní ƉÁNGÁ  Afɔ̃fèrè, ɔɖɔ̃́ maá le nɔ́gɔ́ɔta ní ǹ nɛ́ ɛ́, tsí ǹ dzɛ́ ɔma-Ìɖùmɛ̀ ti ńlɛ̀-Bènɛ́ɛ̀. Èmi ní dzɛ́ Balíŋɛ́ Ɖàáɖùmɛ̀ ɛ́. Ǹ mú ayé-mi kpó bɔ̀ ńŋɛ sísɛ̃̀ ni. Ó ɖi, Ɛgbɛ́-ACATBLI wáa mɔ́wɔ́ gbè fú mi, tsí ǹ kɔ́ ìwé-ifɛ̀, tsí máa kɔɔ́, tsí máa kã̀ã́ gbo títí ɖi Akɔ́nɛ-ifɛ̀. Ǹ tsí ilé-ìwé-ifɛ̀ ŋa gbã́ŋúgbã́ŋú wáa lɔ. Ɔdzɔ́ lɔ ɔdzɔ́ ńbɔ̀, tsí Ɛgbɛ́-ACATBLI wáa mú Ìwé-Ɔ̀ɖáyé Ìmɔ̀lɛ̀-Ìkã́ã̀nyì ɛ́ nyà fùɖá. Tsí èmi gbo, ǹ ra ìwé-Ɔ̀ɖáyé ɛ́-kã̀, tsí kɛ́ɛ ɖúkù ńnɔlé-mi si. Náàwúrɔ̀-kã̀kã̀, mà tsíi, tsí kã ìɖì-kã̀ ńnɛ̀ tã́ná fùɖáɖe. Tsí ó wáa ɖi nɔ́dzɔ́-kã̀, tsí olí-Yèésù ŋa wà bèrè mí ní kí gìɖì èmi wà rí ńnɔ́-ìwé ɛ́, tsí èmi kà dzɛ́ ńǹɖí-ɛ̀ bɛ́ɛ̀ ná? Tsí ǹ wà dzɔ́ŋù fú ŋa ní àà, maɖé ŋa! Ìwé ɛ́ nádzé, tsí ifɛ̀ɛ́nɔ́ lákṹ lákṹ ŋa wà ńnɔ́-ɛ̀. Kíbí à gbɔ́ bɛ́ɛ̀ ɛ́, à kpé ìrewúwú fú Ɔ̀ɖáyé fú mi. Tsí Ɔlɔ́dzɔ́ tsore ɔ̀fɛ́-ɛ̀ fú mi, tsí ó tã́ ńnɔ́-mi kpó ní ǹ kàkó sɛ̃ Ɖàáɖùmɛ̀ ró. Ńbɛ̀ɛ́, ǹ kpe onùgbó-ìlú ŋa kpàɖé kpó, tsí wà fɔ̀ fú ŋa ní ká wo olòmírɛ̃̀ si nárũ-iŋɛ ɛ́. Ó ɖi tèmi tó, ǹ kàkó sɛ̃̀ ró. Tsí à ní kí báàɖí-ɛ̀? Tsí ǹ dzɔ́ŋù fú ŋa ní ǹ gba Yèésù gbɔ́, tsí Yèésù ɛ́ ní wà sɛ̃̀ báàyí ɛ́. Ǹ wà sɛ̃̀ɛ̃́ akpá akpá, ɛsɛ̀ ɛsɛ̀. Gbà ńǹtá-ɛ̀kɔ́-ifɛ̀ yèé ACATBLI wà tse fú onùgbó ŋa á ní Ɔlɔ́dzɔ́ tse tsí èmi gbo ǹ ɖi olí-Yèésù nɔ́mbɛ́ ɛ́. Ǹ ɖɔ́kpɛ́ fú Ɛgbɛ́-ACATBLI òŋu àtsìtsɛ́-ɛ̀ ŋa kpó. Nɛ́gbɛ́-Kírísítò yèé à náa kpè ní Mètòɖísì ɛ́ ní ǹ wà ńǹƉùmɛ̀ ńlɛ̀-Bènɛ́ɛ̀ ɛ́. Kùsɛ̀ɛ̀ fú Ɔlɔ́dzɔ́!

ƉÁNGÁ  Afɔ̃fèrè

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.