Contact

Nà lo lolo yèé wà ńǹsàlɛ̀ bí ɛ́, tsí o ń kɔ ìwé wá fú wa. Kò bèrè ní o ɖíre ɛ́kɔ-ɛ̀ɛ òŋu lolo-ímɛ̀ɛ́lì-ɛ̀ɛ nàmí ti táŋgáráfù-ɛ̀ɛ fú wa. Bí ó dzɛ́ ní ò wà wo ká dzɔ́ŋù-afɔ̀-kã̀ fɛ́ɛ géɖé ni.

Target Image